Menu
Generic filters
Exact matches only

ΓΕΝΙΚΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ .... και του πουλιού το γάλα» (εφεξής η ΑΒ) στο πλαίσιο του διαδικτυακού τόπου  www.ab.gr δημιούργησε την παρούσα ενότητα allazoumesinithies.ab.gr προκειμένου μέσω της συγκεκριμένης ενότητας να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες υγιεινής διατροφής και διαβίωσης.

Η χρήση της ιστοσελίδας allazoumesinithies.ab.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς, καθώς και από τους γενικούς όρους του www.ab.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας allazoumesinithies.ab.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η ΑΒ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, υποχρεούται όμως να προβαίνει άμεσα στην επικαιροποιήση των παρόντων όρων. Οι χρήστες της σελίδας μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των παρόντων όρων από τη σχετική αναγραφή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΒ

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα allazoumesinithies.ab.gr χρησιμοποιείται «ως έχει» χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των χρηστών. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη σελίδα περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Η ΑΒ καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της σελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Η ΑΒ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Η ΑΒ στη σελίδα  allazoumesinithies.ab.gr έχει συμπεριλάβει υλικό που σκοπό έχει την ενημέρωση του επισκέπτη / χρήστη για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και όλα τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην σελίδα allazoumesinithies.ab.gr χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών του. Διευκρινίζεται ότι το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την σελίδα δεν είναι εξαντλητικές και δεν δύνανται πάντα να αντανακλούν και να περιλαμβάνουν και τις πιο πρόσφατες έρευνες και εξελίξεις για έναν υγιεινή τρόπο ζωής.

Οι πληροφορίες αποτελούν απόψεις και γνώμες ειδικών χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθούνται από τους χρήστες / επισκέπτες χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση από ειδικούς, όπως ιατρούς, ψυχολόγους κλπ.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΑΒ.

Γνώμες και αναδημοσιεύσεις κειμένων έγκριτων επιστημών που μπορεί να περιλαμβάνονται στη σελίδα παρέχονται «ως έχουν» και σε καμιά περίπτωση η ΑΒ δεν μπορεί να ελέγξει την πληρότητα και ακρίβεια αυτών.

Μέσω της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr υπάρχει περίπτωση να γίνεται παραπομπή μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η ΑΒ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων αυτών απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις προσφορές τρίτων.

Η ΑΒ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της σελίδας και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης / επισκέπτης της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της σελίδας και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο χρήστης / επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της σελίδας

Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία ή μπορεί να βλάψει την ΑΒ ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  1. η πρόκληση, μέσω της χρήσης της σελίδας, βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο και ειδικά σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο,
  2. η επέμβαση επί της σελίδας με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου της σελίδας με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ΑΒ ή την θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, 3. η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών, ειδήσεων, γνωμών κλπ που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την , άμεση ή έμμεση, επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και την βλάβη της ΑΒ και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών,
  3. η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΑΒ,
  4. η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στη συγκεκριμένη σελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτής από τρίτους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Το περιεχόμενο της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr αποτελεί πρωτότυπο έργο και το σύνολο του περιεχομένου της σελίδας allazoumesinithies.ab.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η ΑΒ, είτε η ίδια είτε μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών, έχει αποκτήσει το δικαίωμα προβολής και χρήσης όλων αυτών των αρχείων και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση(download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΒ, ή του τρίτου δικιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Ως προς την πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα και τη χρήση cookies ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου www.ab.gr.

Bookmarks

ΓΕΝΙΚΑ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ …. και του πουλιού το γάλα» (εφεξής η ΑΒ) στο πλαίσιο του διαδικτυακού τόπου  www.ab.gr δημιούργησε την παρούσα ενότητα allazoumesinithies.ab.gr προκειμένου μέσω της συγκεκριμένης ενότητας να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες υγιεινής διατροφής και διαβίωσης. Η χρήση της ιστοσελίδας allazoumesinithies.ab.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τους οποίους κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς, καθώς και από τους γενικούς όρους του www.ab.gr. Η χρήση της ιστοσελίδας allazoumesinithies.ab.gr συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.