A. Αντικείμενο Διαγωνισμού

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. η οποία
εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λεωφ. Σπάτων 81) (εφεξής η «Διοργανώτρια»), όπως εκπροσωπείται νόμιμα,
διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τον διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια «Healthy Christmas
brunch, στο πιάτο ΣΟΥ!» (εφεξής η «Ενέργεια» ή/ και «Διαγωνισμός»). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην
ηλεκτρονική σελίδα https://allazoumesinithies.ab.gr/ (εφεξής ο «Ιστότοπος»). Το Διαγωνισμό επιμελείται
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Mum Institute , που εδρεύει στη Γαμβέττα 12, (στο εξής «Mum
Institute»). Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «οι Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής κάθε
συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Β. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας
και της Mum Institute, τυχόν μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων ή
συνεργαζόμενων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ βαθμού, οι σύζυγοι τους.
3. Οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως
άκυρη.

Γ. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από 30/11/2020 έως και 8/12/2020 στις 08:00 πμ.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού έως και την
ημερομηνία λήξης αυτού. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων
διάρκειας του Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή,
άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιθείσα/δηλωθείσα. Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία
φορά.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. Κάθε συμμετέχων για να δηλώσει συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τον
Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.allazoumesinithies.ab.gr και να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Στη συνέχεια και εφόσον έχει απαντήσει και στις δύο ερωτήσεις σωστά, θα
εμφανιστεί η online φόρμα όπου καλείται να συμπληρώσει τα πεδία της φόρμας συμμετοχής, βάσει
των δοσμένων οδηγιών στον Ιστότοπο. Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά
του στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας). Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας
για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αποδεχθεί τους παρόντες
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς
οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός
της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του
ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης
ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
2. Μόνο οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται
αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της
Διοργανώτριας και της “Mum Institute” , προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα
στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή
τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την
ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι τόσο η Διοργανώτρια όσο και η Mum Institute δεν φέρουν καμία ευθύνη που για
τεχνικούς λόγους πέραν της σφαίρας επιρροής τους δεν καταχωρηθεί οποιαδήποτε συμμετοχή.
3. Η Διοργανώτρια και η Mum Institute διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια
να μην αναρτήσουν («upload») ή/και να αφαιρέσουν εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με
παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο, να απορρίπτουν συμμετοχές που
παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν
ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που
παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της
Διοργανώτριας ή/και της ISOBAR IPROSPECT, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της
«Διοργανώτριας», ο δε συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον
Διαγωνισμό.
4. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 20 νικητές καθένας εκ των οποίων θα κερδίσει
συμμετοχή σε διαδικτυακό workshops 2 ημερών που αφορά την Δημιουργία ενός γεύματος brunch
Υπό την καθοδήγηση σεφ και μάθημα κεραμικής για την δημιουργία σκευών. Παράλληλα θα
παραλάβει στο χώρο που θα μας υποδείξει μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και αποδοχή του δώρου
ένα κουτί με προϊόντα από την ΑΒ Βασιλόπουλος για την Παρασκευή του γεύματος και υλικά για την
κεραμική και την παραγωγή των σκευών (Σφουγγαράκι, γλυφίδα, εργαλείο πηλού, “σπάτουλα”, 2
πινέλα, χρώματα 5) .
5. Σημείωση: Σχετικά με την κατασκευή των σκευών, μόλις παραχθούν , μετά από διάστημα 5 ημερών
θα παραλάβει courier Της ΑΒ Βασιλόπουλος τα σκεύη , προκειμένου να περάσουν την απαιτούμενη
επεξεργασία και να σταλούν σε τελική μορφή στους συμμετέχοντες.
6. Σε 7 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή τους από το Mum Institute, τα τελικά αντικείμενα θα
αποσταλούν ξανά στους συμμετέχοντες στο ίδιο κουτί που παρέλαβαν αρχικά με τα υλικά των
σεμιναρίων.

Ε. Δώρα

1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί κάθε ένας από τους νικητές να κερδίσει μία
συμμετοχή σε διαδικτυακό workshops 2 ημερών που αφορά την Δημιουργία ενός γεύματος brunch υπό την
καθοδήγηση σεφ και μάθημα κεραμικής για την δημιουργία σκευών. Παράλληλα θα παραλάβει στον χώρο
που θα μας υποδείξει μετά την τηλεφωνική επικοινωνία και αποδοχή του δώρου ένα κουτί με προϊόντα από
την ΑΒ Βασιλόπουλος για την παρασκευή του γεύματος και υλικά για την κεραμική και την παραγωγή των
σκευών (Σφουγγαράκι, γλυφίδα, εργαλείο πηλού, “σπάτουλα”, 2 πινέλα, χρώματα 5) .
2. Τα σκεύη που θα κατασκευασθούν στο πλαίσιο των διαδικτυακών workshops θα παραληφθούν από
συνεργαζόμενη με την Διοργανώτρια εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να περάσουν την απαιτούμενη
επεξεργασία και να σταλούν σε τελική μορφή στους νικητές.

ΣΤ. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

1. Οι 20 νικητές του Διαγωνισμού καθώς και οι 10 αναπληρωματικοί νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία
της κλήρωσης μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις
08/12/2020 και ώρα 09.30 μέσω τηλεδιάσκεψης και θα συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι της Διοργανώτριας,
δύο από τη Διεύθυνση Marketing και ένας εκπρόσωπος του Νομικού Τμήματος. Στην εν λόγω κλήρωση για
την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των
ανωτέρω.
2. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω της Ανοιχτής
γραμμής της ΑΒ για την διαδικασία παραλαβής του δώρου της και στην συνέχεια θα ανακοινωθούν στο
Διαδικτυακό Τόπο https://allazoumesinithies.ab.gr/ Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με
τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας ημέρας (1) ημερολογιακής ημέρας από την
ανάδειξή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του
νικητή θα καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός, ο οποίος αντίστοιχα θα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο μίας
(1) ημερολογιακής ημέρας για την αποδοχή του Δώρου, το οποίο θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του. Σε
περίπτωση μη εύρεσης νικητή ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανακηρυχθεί κάποιος τελικός νικητής είναι η υπογραφή της δήλωσης
αποδοχής δώρου που θα παραδώσει η εταιρεία courier και η οποία επισυνάπτεται στους παρόντες όρους
ως Προσάρτημα Α. Ο νικητής / αποδέκτης του δώρου θα πρέπει να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής και να
την επιστρέψει στην εταιρεία courier, σε αντίθετη περίπτωση χάνει το δικαίωμά του επί τους δώρου. Επίσης,
όποιος από τους κληρωθέντες νικητές δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να προβεί στην αποδοχή και υπογραφή της
δήλωσης αποδοχής δώρου τότε χάνει αυτόματα κάθε δικαίωμα επί του δώρου.
Ο Διοργανωτής μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των
δώρων να αποκλείσει τον συμμετέχοντα/ νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του
όρου 3 του παρόντος.

Ζ. Ευθύνη

1. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η
λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον, ο Διοργανωτής
δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας
επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις
του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα
ανωτέρας βίας.
2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Mum Institute, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον
Ιστότοπο της Διοργανώτριας η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη
διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής
τους.

Η. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο της
Διοργανώτριας https://allazoumesinithies.ab.gr/

Θ. Προσωπικά Δεδομένα

Α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Συμμετεχόντων και Νικητών από την Διοργανώτρια
Στο πλαίσιο διενέργειας τους Διαγωνισμού, η ΑΒ αναλαμβάνει την επεξεργασία των απαραίτητων
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό καθώς και η επικοινωνία της με τους νικητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το δώρο τους.
Πιο συγκεκριμένα κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται από την
Διοργανώτρια έως το στάδιο της ανακήρυξης των νικητών/αναπληρωματικών, είναι το ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας όλων των συμμετεχόντων .
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η ΑΒ, θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η
συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης.
Στη συνέχεια, η ΑΒ θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
νικητών/αναπληρωματικών που συνίστανται στο ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας
προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους, να τους ενημερώσει για το δώρο τους και να τους αποστείλει τα
απαραίτητα υλικά. Η επικοινωνία θα γίνεται από την ΑΒ ή από την εταιρεία «PRC GROUP MANAGEMENT
HOUSE» στην οποία η ΑΒ θα διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα των νικητών. Η συγκεκριμένη
εταιρεία τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας και έχει δεσμευτεί έναντι της ΑΒ για την αυστηρή τήρηση
της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων.
Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την ΑΒ είναι
η υποχρέωση της ΑΒ προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τους όρους του
Διαγωνισμού.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν έναντι της ΑΒ τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης
διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε
αίτημα σχετικά με την ανωτέρω επεξεργασία υποβάλλεται στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας της ΑΒ στο
τηλέφωνο 18202 (χρέωση βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου εκάστοτε παρόχου). Τα αρχεία με τα στοιχεία των
νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται
μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων. Η ΑΒ δεν
διαβιβάζει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα στην PRC GROUP MANAGEMENT HOUSE
Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της ΑΒ που είναι αναρτημένοι
στο site www.ab.gr.
Β) Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Νικητών από την Mum Institute
Η Mum Institute αναλαμβάνει την επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των νικητών
ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας
Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων από την Mum Institute είναι η συγκατάθεση των
νικητών, που περιέχεται στη δήλωση αποδοχής δώρου που έχουν αποστείλει στην ΑΒ.
Οι νικητές του Διαγωνισμού έχουν έναντι της Mum Institute τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης
διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και ανάκλησης της συγκατάθεσης.
Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την ανωτέρω επεξεργασία υποβάλλεται μέσω επικοινωνίας στην ακόλουθη
διεύθυνση Mum Institute.
Η Mum Institute δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών σε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο για καμία αιτία, παρά μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο τήρησης υποχρεώσεων που
πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτείται βάσει εισαγγελικής ή αστυνομικής διάταξης.
Αναλυτική ενημέρωση για την πολιτική της www.ab.gr σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση https://www.ab.gr/privacy
Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός διενεργείται σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο ισχύουν οι κανόνες
λειτουργίας και ασφαλείας του χώρου αυτού καθώς και οι όροι της σελίδας του Διοργανωτή στο χώρο αυτό.
Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων λόγω μη λήψης επαρκών
μέτρων ασφαλείας από τους διαχειριστές του δημόσιου χώρου.
Σε περίπτωση που οποιασδήποτε εκ των Συμμετεχόντων δηλώσει μέσω της σελίδας του Διοργανωτή ότι
επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις και newsletters από τον Διοργανωτή, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι
την ανάκληση της συναίνεσης και ισχύουν οι όροι και η πολιτική ασφαλείας του Διοργανωτή που έχουν
αναρτηθεί στο www.ab.gr.
Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους
(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των
κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
όρων.

To #allazoumesinithies χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.